Privacyverklaring

Aangepast op 25/05/2023

1.  Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van je gegevens door Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw. Door deze website of onze mobiele applicaties te gebruiken, door gebruik te maken van de diensten en het wifi-netwerk aangeboden door het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw gegevens verzameld.

2.  Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy[1].

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw verbindt er zich toe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om: de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

3.  Verzameling van de gegevens

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw kan je contactgegevens (zoals adres, e-mail, telefoonnummer, enz.), verzamelen via contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, nieuwsbrieven, sociale media, cookies, doorklikgedrag, e-mails, navigatiegegevens …

4.  Verwerking van de gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking

De persoonsgegevens die verzameld worden, worden opgenomen in het adressenbestand van Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw (Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 Mechelen. en ondernemingsnummer 0450.062.281).

Doeleinden voor de verwerking

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw verzamelt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld voor het voeren van correspondentie, de identiteitscontrole bij toegang tot het domein, het verstrekken van informatie door middel van nieuwsbrieven of wanneer je een contact- of aanvraagformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt dan worden je gegevens gebruikt voor de beantwoording of afhandeling van je vraag. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De rechtsgrond om je persoonsgegevens te verwerken (toestemming van de betrokkene, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang) is afhankelijk van de vooropgestelde doeleinden.

5.  Profilering voor marketing doeleinden

Profilering kan omschreven worden als elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking het individu te evalueren, in het bijzonder om elementen te analyseren of te voorspellen met betrekking tot zijn/haar persoonlijke voorkeuren en interesses.

Het is mogelijk dat Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw je persoonsgegevens verwerkt voor profileringsdoeleinden en het nemen van beslissingen op basis van een profiel, inclusief het analyseren van de gegevens en het opmaken van statistieken, modellen en profielen, en dit voor de doeleinden vermeld in artikel 3.

In de mate van het mogelijke gebruikt Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw enkel anonieme of gepseudonomiseerde gegevens voor profilering.

6.  Verzameling gegevens over gebruiksgedrag van de website

Naast het gebruik van cookies registreert Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw en Provincie Antwerpen gegevens wanneer de website wordt bezocht en gebruikt. Deze informatie wordt naar best vermogen geanonimiseerd en enkel verzameld voor statistische doeleinden en om de website te kunnen blijven verbeteren. In sommige gevallen kunnen gegevens, al dan niet verkregen worden via een derde partij.

Deze gegevens kunnen omvatten maar zijn niet gelimiteerd tot: het IP-adres van de bezoeker en de datum en tijd waarop een pagina opgevraagd wordt, uitgevoerde zoekopdrachten en of ze al dan niet een correct resultaat opleverden, aantal keren dat een bestand gedownload werd, …

Voor de verzameling van deze gegevens maakt Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw gebruik van zowel standaard gebruikslogboeken van de website als systemen van derden, waaronder: Google Analytics, SiteImprove en Hotjar.

7.  Bewaartermijn van de gegevens

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw bewaart je gegevens niet langer dan nodig. Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw bewaart je gegevens zolang zij je er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacybeleid. Daarna worden je gegevens verwijderd.

8.  Overdracht aan derde partijen

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw zal je gegevens niet verkopen of verhuren aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van de groep Provincie Antwerpen. Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.

Occasioneel doet Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw een beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden. Indien dit gebeurt, zal Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw er steeds op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw legt dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zullen deze verwerkers jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerkers de opdracht voltooid hebben.

9.  Rechten met betrekking tot je gegevens

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je volgende rechten die je kan uitoefenen:

Recht op inzage

Je hebt een recht op inzage van de gegevens die je aanbelangen.

Recht op verbetering

Wanneer je vaststelt dat je gegevens toch onjuist of onvolledig zijn, kan je ons vragen om ze te verbeteren.

Recht op gegevenswissing

De wetgeving voorziet in bepaalde gevallen om je persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval wanneer

  • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzamel
  • de verwerking van je gegevens berust uitsluitend op je toestemming en je beslist om deze in te trekken.

Het recht op gegevenswissing is echter niet absoluut. Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw heeft het recht om je gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:

  • de naleving van een wettelijke verplichting
  • het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

In welbepaald gevallen kan je vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dit is onder meer het geval wanneer

  • je de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw nodig heeft om die juistheid te controleren
  • je gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken maar je ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen heb je het recht dat de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt ofwel aan jou worden overgedragen ofwel door Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op jou of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

Het beleid van de Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw is erop gericht dat je niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die op jou betrekking hebben of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

Het recht om je toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking door Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw op je toestemming gebaseerd is, kan je op ieder ogenblik de door je gegeven toestemming intrekken.

Tot wie kan je je richten?

Om je rechten uit te oefenen, kan je terecht op het webformulier van de groep provincie Antwerpen. Hier kan je ook meer informatie terugvinden over de procedure en de voorwaarden.

Indien aan de voorwaarden voldaan is, zal groep provincie Antwerpen zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. De uitoefening van je rechten is kosteloos.

Wat betreft de nieuwsbrief kun je je gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘bewerk je inschrijving’, die je terugvindt in elke nieuwsbrief. Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.

Wanneer je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake privacy heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie of de federale Gegevensbeschermingsautoriteit, met volgende contactgegevens:

Vlaamse Toezichtcommissie

Koning Albert II-laan 15 | 1210 Brussel | contact@toezichtcommissie.be

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 | 1000 Brussel | contact@adp-gda.be

10.    DPO

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming. Je kan de functionaris aanspreken als je vragen hebt bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die je geniet.  

EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw

Nekkerspoel-Borcht 19 | 2800 Mechelen

privacy.dpo@denekker.be

11.    Op de hoogte blijven van wijzigingen aan deze privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan. Daarom nodigen wij je uit om online de meest recente versie van deze Privacyverklaring te raadplegen.

12.   Contactgegevens De Nekker

Functionaris Gegevensbescherming (DPO)
Email: privacy.dpo@denekker.be

PSRC De Nekker vzw

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw

Adres: Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 Mechelen

Tel.: 015 55 70 05

Email: incidenten@denekker.be

Website: https://www.denekker.be/

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van het bestuur?

Surf dan zeker naar:

       www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

(Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit).

       https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie

(Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens)

Je kan daar ook een klacht indienen.